Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Zawody kształcące poligrafów

 

Technicy

Technik cyfrowych procesów graficznych

Zawód ten po przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu przez wymaganą procedurę, został uruchomiony od 1 września 2008 roku. Pierwsi absolwenci zakończyli naukę w czerwcu 2012 roku. Aktualnie zawód ten jest nauczany w 86 szkołach w całym kraju, w których kształci się 4200 uczniów.

 

Z dniem 1 września 2012 r. zawód Technik poligraf  został zastąpiony dwoma zawodami (Technik procesów drukowania i Technik procesów introligatorskich), gdyż jego formuła po wielu latach jego istnienia się zdezaktualizowała.

 

Technik procesów drukowania

Osoba wyszkolona w tym zawodzie ma być przygotowana do obsługi co najmniej dwóch technik drukowania: maszyn offsetowych i maszyn fleksograficznych.

 

Technik procesów introligatorskich

Ten zawód obejmuje procesy następujące po drukowaniu w zależności od asortymentu produkcji, w którym specjalizuje się dana drukarnia. Oznacza to że absolwenci tego zawodu muszą dysponować szerokim zakresem wiedzy zawartym w słowie "introligatorskich". Omawiając zakres ww. zawodu należy raczej używać określenia: procesy następujące po drukowaniu. W określeniu "introligatorskich" zawarto procesy: uszlachetniania produkcji, wykończeniowe i typowe introligatorskie.

Zawody robotnicze

 

Drukarz
Introligator

Zawody te, realizowane w ramach 3-letniej szkoły zawodowej, cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż zawody techniczne o czym świadczy łączna ilość uczniów w liczbie około 500 w całym kraju.

Od 1 września 2012 roku we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych wdrażane są zmiany wynikające z reformy programowej. Całkowitej zmianie uległy od września 2012 r. podstawy programowe do wszystkich zawodów. Zmieniła się nie tylko treść tych dokumentów, ale również forma ich tworzenia. W nowych podstawach programowych określone są wiedza i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia.
 

 

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng